Prof. Dr. Gürkan ARIKAN

       Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı

IVF başarısızlığında ERA uygulaması ile kişisel embriyo transfer günü belirlenmesi, TSRM 2014


 

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı gözlenen hastalarda Endometriyal Reseptivite Tesi (ERA) uygulaması ile kişisel embriyo transfer (kET) günü belirlenmesi sonrası elde edilen ilk gebelikler- Türkiye deneyimi

 

Gürkan Arıkan

 

Giriş:

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığının belirli bir oranda endometriyumun uygun gelişim aşamasında olup olmaması (reseptivite) ilişkili olabildiği bilinmektedir.  Menstruel siklusun belirli günlerindeki endometriyal reseptivitenin incelenerek kişisel implantasyon penceresinin  (kİP) tayin edilmesi amacı ile yakın bir süre önce endometriyal reseptivite testi (ERA) adı verilen mikroarray tabanlı bir bir genetik test geliştirilmiştir. Nedeni mevcut yöntemler ile tanımlanamamış belirli sayıda hastada üzerinde yakın bir süre önce gerçekleştirilen ERA testi çalışmasında, bu grup hastaların ¼’ünde endometriyumun non-reseptif özellik gösterdiği, günün planlanan embriyo transfer ve implantasyon gününden farklı olduğu, bu vakalarda ERA sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirilen kET sonrası anlamlı gebelik sonuçları elde edildiği bildirilmiştir. Bununla birlikte konu hakkında mevcut veriler oldukça sınırlıdır.   

 

Amaç:

Bu çalışmanın amacı merkezimizde tedavi gören, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı tanısı konmuş ve test kriterine uygun hastalarda ERA testinin fizibilitesinin ve endometriyal reseptivitenin tayini konusundaki etkinliğinin ve tedavi amaçlı kullanımındaki fizibilitesinin incelenmesidir.

 

Materyal& Metod:

Çalışma Kasım 2013- Ekim 2014 tarihleri arasında merkezimizde tedavisi planlanmış, belirgin bir endokrinolojik veya anatomik bir neden belirlenmemiş olmasına rağmen geçmiş dönemde 3 ve üzeri sayıda tedavi görmüş ve gebelik elde edilememiş hastalarda prospektif bir çalışma olarak planlandı.  Doku örneklemesi aday hastalarda, üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda, doğal siklusta (LH piki sonrası 7. Günde) veya östrojen ile tetiklenmiş hormon replasman tedavisi sırasında (progesteron (P) uygulamasının başlanmasını takiben 5.günde)  hastanın endometriyumundan biyopsi işlemi ile örneklenmesi gerçekleştirildi. Endometriyal örnekleme intravenöz sedasyon ile keskin bir küret veya pipel yardımı ile gerçekleştirildi. Alınan örnek, test için daha önceden hazırlanmış tüp içerisinde transfer edildi, 4 saat +4C’de soğutularak bekletildikten sonra mikroarray ve biyoinformatik analiz için yurtdışı üretici firmaya gönderildi.

Alınan doku örneklerinden incelemek için yeterli RNA kalitesine sahip olanlar microarray tekniği kullanılarak analiz edildi. Her bir örnek, endometriyal reseptivitede görev alan 238 farklı gen aktivitesi yönünden incelenerek “reseptif” veya “non-reseptif” olarak 0.997 sensitivite ve 0.885 spesifite ile sınıflandırıldı.  

 

 

 

 

 

Bulgular:

61 hastadan toplam 75 endometriyal biyopsi örneğinden 69’u, incelemek için yeterli kalitede RNA içeriyordu (%92). Yeterli kalitede olmayan 6 örneğin 5’inde örneklemede pipel kullanıldı. Çalışma dahilinde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Bulguların 30’u,nda  biyopsi alınan gün endometriyum non-reseptif idi (%20 pre-reseptif ve % 10 post-reseptif) .


ERA testi sonrası yapılan ET istatistikleri:

 

n

gebelik (n)

gebelik oranı (%)

 

ET

28

10

36%

ET

Erken ET

2

0

0

Erken ET

kET

5

4

80%

kET

 

Sonuç ve Tartışma:

Sınırlı sayıda olmasına rağmen çalışma kapsamında kET sonrası elde edilen reseptivite ve klinik gebelik sonuçları mevcut literatür ile uyumluluk göstermiştir ve kİP belirlenmesi sınrası gerçekleştirilen kişiye özel embriyo transferi programı ile başarılı genelik sonuçları elde edilebildiğini göstermektedir.  Bu sonuçlar, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı gözlenen hastalarda endometriyal reseptivitenin de belirgin bir oranda başarısızlık nedeni olabileceğine işaret etmektedir.

Diğer endometriyal tarihleme metodlarına kıyasla ERA testi,belirgin bir doğruluk ve klinik kullanım avantajı sunmaktadır. Daha geniç bir çerçevede kullanımı ile ERA testi donuş embriyo transfer programlarının kişiselleşmesi açısından yakın gelecekte çok daha fazla uzman veya klinik tarafından tercih edilebilecek bir testtir.